Jaunumi

Jaunumi

 • LSFP valdes sēde 7. aprīlī

  Ceturtdiena, 3. aprīlis, 2014

  LSFP valdes sēdes laiks: 2014. gada 7. aprīlī
  Vieta: LSFP apspriežu telpa (4.stāvā), Grostonas ielā 6B, Rīgā
  Sākums: plkst. 16:00

 • LSFP jaunais logo

  Otrdiena, 1. aprīlis, 2014

  LSFP jauno logo dažādos formātos varat atrast sadaļā "Lejuplādes"

 • LSFP kopsapulce

  Otrdiena, 11. marts, 2014

  Vakar, 10.martā, Olimpiskajā sporta centrā notika LSFP kopsapulce, kas pulcēja kopā vairāk nekā simts dažādu sporta organizāciju pārstāvjus. Kopsapulces dalībnieki pieņēma rezolūciju, pieprasot nodrošināt pilnvērtīgu atalgojumu sporta pedagogiem, sporta stundu skaita palielināšanu kā skolēniem, tā studentiem, nodrošinot sporta nodarbību kvalitāti, kā arī aicinot izskatīt jautājumu par speciāla sporta budžeta veidošanu.

  Kopsapulces dalībniekus uzrunāja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja, starptautiskā lielmeistare šahā Dana Reizniece-Ozola, atzinīgi vērtējot vadošo sporta organizāciju (LSFP, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome) vienoto darbu kopēju mērķu sasniegšanai sportā. Kā galvenos kopīgos uzdevumus D.Reizniece-Ozola minēja speciālā sporta budžeta veidošanu un nepieciešamā sporta pedagogu atalgojuma nodrošināšanu.

  Atzinīgus vārdus par pagājušajā pavasarī ievēlētās valdes darbu izteica Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Ivans Klementjevs, savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis novērtēja lielāko sporta organizāciju kā kopīga kolektīva darbu, kas devis rezultātu. 

  LSFP prezidents sniedza pārskatu par paveikto nepilnā gada laikā, kopš pagājušā gada 31.maija, kad Einars Fogelis tika ievēlēts par LSFP prezidentu, kā arī definēja arī šā gada LSFP galvenos uzdevumus, to skaitā sporta pedagogu pilnvērtīga atalgojuma nodrošināšana, valsts sporta reģistra izveidošana, duālās karjeras moduļa pilnveide, sporta treneru kontroles kārtības pilnveide, kā arī administratīvās atbildības paredzēšana normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteikumu neievērošanu (gan darba devējam, gan darbiniekam) u.c.

  Uzskatot bērnu un jaunatnes sportu, un ikdienas sporta nodarbības par galveno nosacījumu latviešu tautas veselības nostiprināšanā un sabiedrības izglītotības sekmēšanā, kopsapulce lēma vērsties pie Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta, Izglītības un zinātnes ministrijas ar rezolūciju, aicinot pildīt „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” pieņemtos uzdevumus par nepieciešamību ieguldīt pietiekamus līdzekļus un resursus bērnu un jaunatnes sportā, un pieprasot:

  • realizēt „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam” noteikto uzdevumu – pilnvērtīgu valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā. Paredzēt un izdalīt jaunatnes treneru atalgojumam papildus 1,073 miljonus eiro, kas ļautu realizēt valsts sporta pamatnostādņu uzstādījumus;
  • palielināt sporta stundu skaitu vispārizglītojošās skolās vismaz līdz 3 stundām nedēļā 2014. gadā, un līdz 4 stundām nedēļā – 2015. gadā, kā arī nodrošināt sporta nodarbību iekļaušanu valsts augstskolu klātienes studiju programmās. Mainīt uzstādījumus un filozofiju sporta stundu kvalitātes nodrošināšanai, atjaunojot vispusīgās fiziskās sagatavotības kritērijus un kontrolvingrinājumus sporta nodarbību novērtējumos un prasībās. Nodrošināt interešu izglītībai paredzētā finansējuma konkrēti noteiktu procentuālo attiecību sporta nodarbībām;
  • plānojot 2015. un 2016. gada valsts budžetu, paredzēt to vismaz 2014. gada budžeta apjomā, piešķirot arī papildus finansējumu iepriekšminēto mērķu sasniegšanai;
  • izskatīt jautājumu par speciālā sporta budžeta veidošanu, novirzot šim nolūkam līdzekļus, ko valsts iegūtu, palielinot akcīzes nodokli tabakai un alkoholam, kā arī valsts nodevu azartspēlēm;
  • nodrošināt valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas tālāku virzību un finansiālu risinājumu tās realizācijai.


  LSFP kopsapulcē pieņemtā rezolūcija

  LSFP prezidenta ziņojums

  Pārējie kopsapulces dokumenti

 • LSFP valdes sēde

  Ceturtdiena, 6. marts, 2014

  LSFP valdes sēdes laiks: 2014.gada 10.marts

  Vieta: LSFP apspriežu telpa (4.stāvā), Grostonas ielā 6B, Rīgā
  Sākums: plkst. 14:00

 • LSFP paraksta sadarbības memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību

  Otrdiena, 4. marts, 2014

  Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis 3.martā parakstīja Sadarbības memorandu par ciešākas sadarbības veidošanu.

  Sadarbības memorands paredz veicināt un palīdzēt koordinēt sporta nozares attīstību Latvijas novadu pašvaldībās un stiprināt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un atzītajām sporta federācijām. 

  Einars Fogelis: “LSFP un citām vadošajām sporta sabiedriskajām organizācijām aktīvi iesaistoties valsts budžeta sadales procesā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir panākts valsts budžeta finansējuma sportam palielinājums gandrīz par diviem miljoniem eiro, kā arī ir panākta vairāku sportam būtisku LSFP priekšlikumu iekļaušana “Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”. Sporta politikas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai LSFP galvenie partneri ir Latvijas valdība un ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienība un pašvaldības, sporta veidu un sporta jomu federācijas, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija, Latvijas Tautas sporta asociācija, ikviens sabiedrības loceklis un, protams, uzņēmēji, bez kuru atbalsta sporta klubu un atsevišķu individuālo atlētu izaugsme nav iespējama.”

  Šobrīd valstī ir 87 atzītas sporta federācijas, tajā skaitā, - 34 olimpisko sporta veidu federācijas un 45 neolimpisko sporta veidu federācijas, kā arī 3 pielāgotā sporta un 5 darbības jomu federācijas. Šo atzīto sporta federāciju darbību koordinē, to kopējās intereses pārstāv un īsteno biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). 2013.gada beigās kopējais kolektīvo biedru skaits šajās federācijās bija gandrīz 1750, kur nodarbojas vairāk nekā 106 820 sportojošie. Ar sportu nodarbojošos skaits, ņemot vērā statistikas datus, arvien palielinās, un LSFP pienākums ir sekmēt, lai federācijas saņemtu vienlīdzīgu atbalstu savu programmu īstenošanai, dodot iespēju ikvienam iesaistīties sportiskās aktivitātēs, nodrošinot gan aktīvu dzīvesveidu, gan realizējot visaugstākos sportiskos mērķus.

  Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS) uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības. LPS biedri ir 117 pašvaldības no 119 Latvijas pašvaldībām: 8 republikas pilsētu un 109 novadu pašvaldības. LPS galvenie darbības mērķi ir pašvaldību politikas veidošana Latvijā, pašvaldību kopīgo problēmu risināšana un pašvaldību interešu aizstāvēšana.

  Abas organizācijas šīs sadarbības ietvaros izmantos organizatoriskos resursus, neparedzot papildus finansiālos līdzekļus.

   


 • LSFP kopsapulce

  Trešdiena, 26. februāris, 2014

  LSFP kopsapulces laiks: 2014.gada 10.marts

  Vieta: Olimpiskais Sporta centrs, konferenču zāle (4.stāvā) Grostonas iela 6B, Rīga
  Sākums: plkst. 16:00, reģistrācija no plkst. 15:30 

  Kopsapulces darba kārtības projekts

  1. LSFP 2013.gada 30.maija kopsapulces protokola apstiprināšana.
  2. LSFP prezidenta ziņojums.
  3. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2013.gada pārskata apstiprināšana.
  4. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm sporta nozarē.
  5. LSFP statūtu grozījumi normatīvajos aktos noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildei.
  6. Debates.
  7. Dažādi.

  Pēc kopsapulces (orientējoši plkst. 17:30) neformālas sarunas pie kafijas.

  Kopsapulces dokumentus lūdzu skatīt http://www.lsfp.lv/12/Dokumenti/

   


 • Trešdiena, 15. janvāris, 2014

  2014.gada 23.janvārī

  20.janvārī notikušajā LSFP valdes sēdē nolēma:
  1. Apstiprināt finansējuma sadali sporta veidu federācijām pasaules un Eiropas mēroga sacensību rīkošanai saskaņā ar LSFP starptautisko pasākumu rīkošanas kritērijiem Latvijā 2014.gadā.
  Rezultāti apskatāmi sadaļā "Lejuplādes"
  2. Sasaukt LSFP kopsapulci 2014.gada 10.martā.
  3. Gada pārskatam papildus LSFP Revīzijas komisijai pieaicināt zvērinātu revidentu.
  4. Apstiprināja izmaiņas LSFP sekretariāta darbinieku sastāvā, amatu aprakstos un atalgojumā.

 • Sestdiena, 11. janvāris, 2014

  Atgādinām, ka pārskatu par sporta federācijas (SF) aktivitātēm 2013.gadā iesniegšanas termiņš ir 15.janvāris. Šo veidlapu, kā arī citas iesniedzamās veidlapas varat atrast sadaļā "Veidlapas", bet paskaidrojumus par pārskata pareizu izpildi sadaļā "Lejuplādes".

 • LSFP sveic Sporta stipendiju konkursa stipendiātus

  Ceturtdiena, 28. novembris, 2013

  Ar sportistu sveikšanu un trīspusēju līgumu parakstīšanu starp LSFP, sporta federāciju un stipendiātu, noslēdzies LSFP ik gadu rīkotais Sporta stipendiju konkurss. Labākie Latvijas studējošie sportisti saņems finansiālu atbalstu treniņu un sacensību izdevumu apmaksai. Līdz ar līgumu parakstīšanu sportisti apņēmušies arī turpināt studijas, sekmīgi pabeidzot šo mācību gadu.

  Sporta stipendiju konkursa 38 stipendiāti saņems finansiālu atbalstu treniņu un sacensību nodrošināšanai 400 līdz 1000 latu apmērā.
  Kā savā uzrunā stipendiātiem minēja Latvijas Augstskolu studentu sporta savienības valdes priekšsēdētāja Agita Ābele – sportista karjera nebūs mūžīga, tāpēc stipendiātu izvēle apvienot sportisko karjeru ar studijām, ko sauc arī par duālo karjeru, ir, lai arī grūta, tomēr tālredzīga izvēle.

  Starp augstskolām konkursa stipendiātu līderi ir Rīgas Tehniskā universitāte ar 12 stipendiātiem, Latvijas Universitāte ar 9 stipendiātiem, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ar 7 studējošajiem sportistiem. Sporta veidu starpā konkursā ar 10 stipendiātiem dominē vieglatlēti, 6 stipendiāti pārstāv orientēšanās sportu, tāpat stipendiātu vidū ir vairāki sporta dejotāji, florbolisti, modernās pieccīņas pārstāvji un citi sportisti.
  LSFP prezidents Einars Fogelis atgādina, ka, parakstot līgumus, sportisti ir apņēmušies turpināt studijas tikpat sekmīgi kā līdz šim, un novēl stipendiātiem veiksmi un izturību!

  LSFP Sporta stipendiju konkurss notiek katru gadu un tā mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. Stipendiju finansēšanas avots ir valsts budžeta programmā 09.00.00. „Sports” 2013. gadā šim nolūkam paredzētie līdzekļi. Šogad konkursam tika saņemti 84 studējošo sportistu iesniegumi.
  Sporta stipendijas saņems sportisti vieglatlētikā  Santa Matule, Elvijs Misāns, Līna Mūze, Jānis Baltušs, Laura Ikauniece, Zigismunds Sirmais, Renārs Stepiņš, Mārtiņš Začests, Pāvels Kovaļovs, Gundega Grīva; orientēšanās sportā  Ēriks Gruzde, Andris Jubelis, Andris Kivlenieks, Nauris Raize, Edgars Bričonoks, Nauris Neimanis; modernajā pieccīņā Deniss Čerkovskis, Pāvels Švecovs, Olga Šišlova; florbolā  Andris Rajeckis, Artūrs Jurševskis, Jānis Rajeckis; peldēšanā – Aļona Ribakova, Ģirts Feldbergs; sporta dejās – Dana Jākobsone, Anna Vorončuka; džudo – Vadims Lando, Artemijs Naumovs;  airēšanā – Elza Gulbe, BMX – Rihards Veide, brīvajā cīņā – Armands Zvirbulis, frisbijā – Evita Gaide,  jostu cīņā un grieķu-romiešu cīņā – Jānis Rērihs, kamaniņu sportā – Pēteris Kalniņš, kanoe – Dagnis Iļjins, mākslas vingrošanā – Jeļizaveta Gamaļejeva, skeletonā – Lelde Priedulēna, šahā – Laura Rogule.